Notice: Undefined variable: ub in /var/www/stepprintpower.dk/public_html/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 148

Deprecated: strripos() [function.strripos]: Non-string needles will be interpreted as strings in the future. Use an explicit chr() call to preserve the current behavior in /var/www/stepprintpower.dk/public_html/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 160
Salgs- og leveringsbetingelser - Step Print Power

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

DATO: 2021.11.18

1 Anvendelse

1.1
Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for kundens (herefter ”Kunden”) køb af produkter (herefter ”Produkter) af Step Print Power A/S, CVR-nr. 42 47 36 69 (herefter ”SPP”). SPP og Kunden tilsammen ”Parter” eller ”Parterne”.

1.2
Salgs- og leveringsbetingelserne kan alene fraviges ved skriftlig aftale mellem Parterne.

1.3
Kundens eventuelle indkøbsbetingelser er kun gældende for Kundens køb af Produkter fra SPP, hvis SPP specifikt og skriftligt har accepteret dette.

1.4
Kunden er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser, der er opstået som følge af Kundens køb af Produkter hos SPP, til tredjemand.

2 Bestilling

2.1
Kunden bestiller Produkter ved at afgive en skriftlig bestilling til SPP. En ordre om SPP’s produktion af Produkter er først bindende, når SPP bekræfter ordren over for Kunden via en skriftlig ordrebekræftelse.

2.2
Når Kunden har afgivet en bestilling til SPP, er Kunden ikke berettiget til at foretage ændringer heri, medmindre at dette skriftligt accepteres af SPP.

2.3
Medmindre andet fremgår direkte af et tilbud afgivet af SPP, er SPP’s tilbud til Kunden gældende i 14 dage fra tilbuddets datering, hvorefter tilbuddet bortfalder uden varsel.

3 Priser

3.1
Alle priser er ekskl. moms, eventuelle afgifter, gebyrer og tillæg.

3.2
Hvis Kunden beder SPP om at udarbejde matchprint, prøvetryk, dummys eller lignende, afregner SPP Kunden særskilt herfor.

3.3
Foretager Kunden ændringer i den bestilte ordre, efter at SPP har accepteret denne, eller viser det sig, at det grundmateriale, som Kunden har leveret til SPP, er mangelfuldt eller ufuldstændigt, afregner SPP Kunden særskilt for det ekstra – og overarbejde, som dette måtte medføre for SPP.

3.4
Har SPP afgivet et tilbud til Kunden, og sker der gebyr-, afgifts- og prisstigninger på materialer, lønninger m.m., der har betydning for SPP’s omkostninger forbundet med produktionen af Produkterne omfattet af tilbuddet, inden at Kunden accepterer tilbuddet, er SPP berettiget til regulere tilbudsprisen forholdsmæssigt, dvs. kunden skal bære hele meromkostningen 1:1. En eventuel prisregulering vil fremgå af SPP’s ordrebekræftelse.

3.5
Sker der gebyr-, afgifts- og prisstigninger på materialer, lønninger m.m., der har betydning for SPP’s omkostninger forbundet med produktionen af Produkter for Kunden, er SPP berettiget til at regulere den aftalte pris forholdsmæssigt, dvs. Kunden skal bære hele meromkostningen 1:1, hvis sådanne pris-, afgifts-, eller gebyrstigninger indtræder efter, at Kunden har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra SPP, men før SPP har produceret den berørte ordre. SPP giver Kunden besked om eventuelle prisreguleringer inden for rimelig tid. Prisreguleringen gennemføres i forbindelse med SPP’s fakturering af Kunden.

3.6
Aftalte priser i en anden valuta end DKK er baseret på den aktuelle valutakurs på tidspunktet for tilbuddets eller ordrebekræftelsens datering. Ved forskydninger i valutakursen efter tidspunktet for tilbuddets eller ordrebekræftelsens datering mod DKK på mere end +/- 1 %, er SPP berettiget til at foretage en forholdsmæssig prisregulering, dvs. 1:1 prisregulering.

4 Afhentning af prøvetryk hos kunden

4.1
Har Parterne aftalt, at SPP skal afhente prøvetryk hos Kunden, sker transporten fra Kunden til SPP i henhold til lov om fragtaftaler ved international vejtransport (CMR-loven), hvorfor SPP’s ansvar også er begrænset i overensstemmelse hermed.

5 Levering

5.1
Medmindre andet er aftalt skriftligt mellem Parterne, leveres Produkterne AB Fabrik/rampe (Incoterms 2010) hos SPP.

5.2
Har Parterne aftalt, at SPP skal forestå leveringen af Produkterne til Kunden, sker dette CIF (Incoterms 2010).

5.3
Leveringen sker på det aftalt tidspunkt, og hvis Parterne ikke har aftalt et fast leveringstidspunkt, sker leveringen, når ordren er færdigproduceret af SPP.

5.4
Udskydes leveringen som følge af Kundens forhold, er SPP berettiget til at kræve rimelige omkostninger, herunder opbevarings-, håndterings- og transportomkostninger dækket af Kunden. Risikoen overgår i så fald til Kunden på det oprindeligt aftalte leveringstidspunkt.

5.5
Sker den udskudte levering i medfør af punkt 5.4, ikke inden for rimelig tid, er SPP berettiget til at hæve ordren og kræve erstatning fra Kunden. SPP er i så fald også berettiget til at afhænde eller bortskaffe den berørte ordre for Kundens regning.

6 Under- og overlevering

6.1
SPP er berettiget til at levere +/- 10 % Produkter i forhold til aftalte oplag i en ordre, uden at dette medfører et ansvar for SPP.

6.2
Forestår Kunden selv anskaffelse af papir eller andet materiale eller anviser Kunden sådan til SPP, der skal anvendes til en given ordre, er SPP berettiget til i rimeligt omfang at under- eller overlevere Produkter i større omfang end angivet i punkt 6.1, uden at dette medfører et ansvar for SPP, når dette skyldes det papir og andet materiale, som Kunden selv har anskaffet eller anvist.

6.3
Kunden faktureres ikke ekstra ved SPP’s overlevering. Ved underlevering faktureres Kunden alene for det faktiske antal leverede Produkter.

6.4
Pakkes Produkterne i stød eller bundter, er SPP berettiget til at lade antallet af Produkter mellem de forskellige stød og bundter under samme ordre variere med op til 3 %, uden at dette medfører et ansvar for SPP.

7 Forsinkelse

7.1
Hvis SPP’s levering af Produkter bliver forsinket, er Kunden forpligtet til skriftligt at fremsætte en rimelig og sidste leveringsfrist overfor SPP. Hvis SPP leverer indenfor denne leveringsfrist fremsat af Kunden, er Kunden ikke berettiget til at hæve den forsinkede ordre og/eller kræve erstatning fra SPP.

7.2
Hvis ikke SPP foretager levering indenfor den rimelige og sidste leveringsfrist fastsat af Kunden i medfør af punkt 7.1, og hvis forsinkelsen kan betragtes som væsentlig for Kunden, er Kunden berettiget til at hæve den forsinkede ordre, hvilket dog kun kan ske indtil, at SPP har foretaget levering. En forsinket ordre berettiger ikke Kunden til at annullere/ophæve andre ordrer.

7.3
SPP’s ansvar for forsinkelse er i alle tilfælde omfattet af punkt 11 nedenfor og dermed også begrænset i overensstemmelse hermed.

8 Købers undersøgelsespligt

8.1
Kunden skal straks efter levering af Produkterne foretage en tilstrækkelig undersøgelse af de leverede Produkter, disses mængde og kvalitet samt de medfølgende følge- og mærkningssedlers indhold.

8.2
I tilfælde af mangler ved Produkterne skal Kunden straks efter, at Kunden opdagede eller burde have opdaget mangler ved Produkterne, og under alle omstændigheder senest inden for 2 hverdage efter, at Kunden har modtaget Produkterne, informere SPP skriftligt herom.

8.3
Hvis Kunden ikke rettidigt underretter SPP om identificerede mangler, fortaber Kunden sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor SPP for så vidt angår den berørte ordre.

9 Mangler

9.1
SPP er ikke ansvarlig for fejl i Produkterne, der skyldes manglende korrekturlæsning af Kunden eller evt. manglende indlevering af prøvetryk inden SPP’s produktion.

9.2
Forestår Kunden selv anskaffelse af papir eller andet materiale, der skal anvendes til en given ordre, er SPP ikke ansvarlig for fejl og mangler, der er relateret til dette papir og andet materiale.

9.3
Kunden er indforstået med at mindre og ikke-væsentlige afvigelser i Produkterne i forhold til prøvetryk m.m. godkendt af Kunden eller aftalte specifikationer, ikke kan betragtes som fejl eller mangler, da disse er almindeligt forekommende under maskinel produktion af Produkter.

9.4
Under alle omstændigheder er SPP alene ansvarlig for fejl og mangler ved Produkterne, hvis Kunden kan dokumentere, at fejl og manglerne ved en given ordre skyldes fejl eller forsømmelser hos SPP.

9.5
Såfremt SPP er ansvarlig for fejl og mangler efter disse salgs- og leveringsbetingelser, er SPP berettiget til - efter eget valg – at foretage (i) efterlevering, (ii) omlevering og/eller (iii) meddele Kunden et forholdsmæssigt afslag i købesummen for den berørte ordre. SPP giver Kunden meddelelse om den valgte afhjælpningsmetode indenfor rimelig tid efter, at SPP har modtaget Kundens skriftlige meddelelse om mangler i medfør af punkt 8.2, og SPP skal udføre den valgte afhjælpning indenfor rimelig tid.

9.6
Afhjælper SPP ikke manglen, er Kunden berettiget til at ophæve den berørte ordre. Mangler ved en ordre berettiger ikke Kunden til at annullere/ophæve andre ordrer.

9.7
SPP’s ansvar for mangler er i alle tilfælde omfattet af punkt 11 nedenfor og dermed også begrænset i overensstemmelse hermed.

10 Produktansvar

10.1
SPP’s ansvar for personskader og skader på løsøre samt fast ejendom, der ikke er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse, og som skyldes defekte Produkter, er reguleret af den til enhver tid gældende danske produktansvarslov.

10.2
I tilfælde af erhvervstingsskader, er SPP alene ansvarlig, hvis Kunden kan dokumentere, at produktansvarsskaden skyldes grov uagtsomhed eller fortsæt hos SPP.

10.3
Har SPP medvirket til produktansvarsskadens indtræden eller en forværring heraf, er SPP berettiget til at reducere en eventuel erstatning til Kunden forholdsmæssigt i forhold til Kundens medvirken.

10.4
SPP’s ansvar for erhvervstingsskader er i alle tilfælde omfattet af punkt 11 nedenfor og dermed også begrænset i overensstemmelse hermed.

11 Ansvar

11.1
SPP’s ansvar for Kundens tab kan i hvert enkelt tilfælde aldrig overstige værdien på den berørte ordre.

11.2
SPP er aldrig ansvarlig for Kundens og/eller tredjemands indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til driftstab, tidstab og avancetab.

11.3
Kunden er forpligtet til at holde SPP skadesløs i den udstrækning, at SPP pålægges ansvar overfor tredjemand for et tab, som SPP ikke er ansvarlig for eller som SPP har fraskrevet sig i medfør af disse salgs- og leveringsbetingelser.

11.3.1
Hvis tredjemand fremsætter et erstatningskrav mod en af Parterne, skal denne Part straks underrette den anden herom. Det indbyrdes forhold mellem SPP og Kunden er dog alene reguleret af disse betingelser.

12 Opbevaring

12.1
Overlader Kunden originale tryk, materialer, genstande m.m. til SPP med henblik på SPP’s produktion af ordrer for Kunden og/eller opbevaring, kan SPP kun gøres ansvarlig for beskadigelse eller bortkomst af sådanne originale tryk, materialer, genstande m.m., hvis Kunden kan bevise, at SPP har forvoldt dette med grov uagtsomhed eller fortsæt. Det er Kundens eget ansvar at sørge for behørig forsikring af originale tryk, materialer, genstande m.m., som Kunden indleverer til SPP.

13 Betaling

13.1
Medmindre andet er aftalt skriftligt mellem Parterne, skal Kunden betale fakturaer senest netto 20 dage efter, at der er sket levering af Produkterne.

13.2
På et hvert givent tidspunkt er SPP berettiget til at kræve, at Kunden stiller en bankgaranti for betaling af en ordre. Fremsætter SPP først sådan en anmodning efter, at SPP har accepteret den berørte ordre, jf. punkt 2.1, er SPP forpligtet til at refundere alle Kundens udgifter forbundet hermed.

13.3
Betaler Kunden ikke en faktura til det aftalte forfaldstidspunkt, er SPP berettiget til at opkræve en rente på 2 % pr. påbegyndt måned. En eventuel aftalt kontrarabat givet på den berørte ordre bortfalder samtidig.

13.4
Kunden er aldrig berettiget til at modregne eventuelle krav mod SPP eller tilbageholde en del af købesummen, medmindre SPP skriftligt har accepteret dette i hvert enkelt tilfælde.

14 Underleverandører

14.1
SPP er berettiget til at anvende underleverandører i forbindelse med ordrerne uden at informere Kunden herom.

15 Periodiske skrifter

15.1
Har Kunden indgået en aftale med SPP om produktion af periodiske skrifter, gælder der en skriftlig opsigelsesfrist på 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.

16 Immateriale rettigheder

16.1
Kunden indestår og garanterer på objektivt grundlag for, at Kunden er berettiget til at anvende, mangfoldiggøre og udgive tekst, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, varemærker, andre forretningskendetegn m.m., der indgår i Produkterne.

17 Data

17.1
Hver Part er ansvarlig for at overholde den gældende databeskyttelseslov.

17.2
Opbevaring af trykfiler, grafiskmateriale, billeder, data m.m. vil blive opbevaret i 24 måneder fra leveringsdato.

17.3
SPP’s privatlivs- og cookiepolitik findes på https://stepprintpower.dk/privatlivspolitik/

18 Force majeure

18.1
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse; arbejdskonflikter, strejker, lockout, svigtende levering, uforudset økonomisk udvikling, statslige restriktioner, mangel på varer og transport og enhver anden omstændighed, som Parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, mobilisering, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, epidemier, pandemier og lignende force majeure, som Parterne ikke med rimelighed kunne have forudset på tidspunktet for indgåelsen af den relevante ordre.

18.2
Forhold hos SPP’s underleverandører anses for værende force majeure i punkt 18.1, såfremt en underleverandør rammes af en hindring omfattet af punkt 18.1, som SPP og den berørte underleverandør ikke med rimelighed kunne have forudset.

18.3
Den Part, som påberåber sig nogen af de nævnte omstændigheder i punkt 18.1, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden Part om begivenhedens opståen og ophør.

18.4
Begge Parter er berettiget til ved skriftlig meddelelse til den anden at hæve den berørte ordre, når dens opfyldelse indenfor rimelig bliver umulig på grund af nogen af de i punkt 10.1 nævnte omstændigheder.

19 Afgørelse af tvistheder

19.1
Tvistigheder i anledning af SPP’s salg og levering af Produkter til Kunden samt disse salgs- og leveringsbetingelser skal afgøres efter dansk ret med retten i Odense som værneting.